Yrityskulttuuri, myyntikulttuuri sekä asiakaskeskeisyys

Suomalainen ”Management by Perkele” -kulttuuri on toivottavasti yrityksissä historiaa. Suorapuheisuus on ”hopeaa”, mutta rakentava keskustelu on ”kultaa”.

Toinen yhtä kuuluisa pohjoismainen johtamiskulttuuri on ruotsalaisten organisaatioiden harrastama ”diskuteerauskulttuuri” tarkoittaen tyypillisimmillään keskustelua työyhteisön päämääristä ja haasteista. Tavoitteena on hakea keskustelun aikana yhteistä mielipidettä ja päätöstä, johon kaikki sitoutuvat.

Molemmat kulttuurit edustavat vuosien aikana muokkautunutta johtamisen yrityskulttuuria.

Yritystoiminnassa yrityksen kulttuuri kokoaa yhteen kaikki ne työntekijöiden uskomukset, asenteet, mielipiteet sekä ennen kaikkea arvot – ne mitä yhteisesti pidämme yrityksessä arvokkaina. Kulttuuria rakennetaan joka työpäivä ja sen ymmärtäminen sekä siihen vaikuttaminen ovat tärkeitä asioita. Vallitseva yrityskulttuuri ohjaa vahvasti työyhteisön ajattelua, puhetta sekä arkista toimintaa.

Vääränlainen yrityskulttuuri voi pahimmassa tapauksessa hidastaa uusien ideoiden ja ajatusten sekä toimintatapojen käyttöönottoa ja tätä kautta hankaloittaa yrityksen menestymistä. Vanha sanonta kuuluukin: ”Yrityskulttuuri syö strategian aamupalaksi”. Johdon visioima uusi strategia kaatuukin vanhoihin toimintatapoihin ja asenteisiin.

Hyvä yrityskulttuuri nopeuttaa asioiden omaksumista ja mahdollistaa yrityksen menestymisen. Hyvä yrityskulttuuri houkuttelee myös lisää saman arvopohjan omaavia työntekijöitä yhteisön jäseniksi.
Eroja eri yritysten välillä syntyy siinä, miten yrityskulttuuria johdetaan ja miten se tunnistetaan. Ohjataanko yrityskulttuurin rakentamista ja kehittämistä tietoisesti yritysjohdon toimesta vai eteneekö se vapaasti omia muotojansa hakien?

Myyntikulttuuri ja -kyvykkyys sekä niiden kehittäminen

Myyntikulttuurin kehittämisen taustalla on se, että tunnistetaan myynnissä työskentelevien henkilöiden kyvykkyys-ja osaamistasot. Näitä osaamistasoja vasten voidaan määrittää haluttu suunta sekä toimenpiteet tukemaan myynnin onnistumista. Myös ihmisten asenteilla on vahva merkitys.
Yrityksen myynnin kyvykkyydellä tarkoitetaan niitä asioita, joiden tarkoituksena on mahdollistaa myynnin ja asiakaspalvelun onnistuminen. Yritystason myyntikyvykkyys on yrityksissä aina olemassa, vaikka osa avainmyyjistä vaihtaisi työantajaa.
Tällä kyvykkyydellä tarkoitetaan systemaattista ja oikeudenmukaisesti palkitsevaa myyntiprosessia, selkeää myynti- ja asiakasstrategiaa, asiakassegmentointimallia, arkista myyntityötä tukevia tietojärjestelmiä (kuten asiakashallintajärjestelmää), asiakasta kiinnostavaa tarjoomarakennetta sekä eri kohderyhmille suunnattuja arvolupauksia.

Yrityksen myyntikulttuuri on usein heijaste yritystason kulttuurista.

Jokainen yritys voi analysoida omaa myyntikulttuuriaan esimerkiksi sen suhteen, ovatko myynnin työntekijät myyntityössään enemmän keskittyneitä omiin tuotteisiin ja palveluihin kuin itse asiakkaisiin. Karrikoidusti voidaan todeta, että mitä vähemmän myynti on kiinnostunut asiakkaistamme, sitä vähemmän asiakkaamme ovat kiinnostuneita meistä.

Suuri osa suomalaisista yrityksistä sanoo olevansa asiakaskeskeisiä. Kun asiaa kysytään heidän asiakkailtaan, on vastaus valitettavan usein toisenlainen.

Asiakaskeskeiset yritykset pyrkivät rakentamaan toimintaansa asiakkaan saaman arvon pohjalta. Tällöin on tiedettävä millä asioilla on merkitystä asiakkaalle – mitä odotuksia heillä on ja miten he kokevat tuottamamme arvon.

Aito asiakaskeskeisyys on yritykselle kulttuurinen tapa toimia. Oikein toteutuessaan se on merkittävä kilpailuetu, koska yrityskulttuurin kopiointi on vaikeaa. Rakentamalla voittajan yrityskulttuuria sekä työntekijöiden että asiakkaiden kanssa, rakennetaan samalla yritykselle luotettavaa yrityskuvaa – sellaista, joka on tavoittelemisen arvoista.

No Comments

Post A Comment